Eternum 18 10

Евангелие от Матфея, 18:10.

[ Зач. 74. ] Въ тoй чaсъ при­­ступ и? ша ученицы? ко Иисyсу, глагoлюще: ктo yбо бoлiй eсть въ цaр­ст­вiи небeсн?мъ.

И при­­звaвъ Иисyсъ отрочa, постaви e посред?? и? хъ.

и речe: ам и? нь глагoлю вaмъ, aще не обратитeся и бyдете я?ко д??ти, не вн и? дете въ цaр­ст­во небeсно­е.

и? же yбо смир и? т­ся я?ко отрочa сie, тoй eсть бoлiй во цaр­ст­вiи небeсн?мъ.

и и? же aще прiи?метъ отрочa таковo во и? мя моe, менe прieмлетъ.

а и? же aще соблазн и? тъ ед и? наго мaлыхъ с и? хъ в??ру­ю­щихъ въ мя?, yне eсть емy, да об??сит­ся жeрновъ осeлскiй на вы?и егo, и потoнетъ въ пуч и? н? морст??й.

Гoре мi?ру от­ соблaзнъ: нyжда бо eсть прiити? соблaзномъ: обaче гoре челов??ку томy, и? мже соблaзнъ при­­хoдитъ.

А?ще ли рукa твоя? либо? ногa твоя? соблажня?етъ тя?, от­с?цы? ю? и вeрзи от­ себe: хорош??йше ти? eсть вн и? ти въ живoтъ хрoму либо? б??дну . нeже дв?? рyц? и дв?? нoз? имyщу ввeржену бы?ти во oгнь в??чный.

и aще oко твоe соблажня?етъ тя?, изми? e и вeрзи от­ себe: хорош??йше ти? eсть со ед и? н?мъ oкомъ въ живoтъ вн и? ти, нeже дв?? о?ц? имyщу ввeржену бы?ти въ геeн­ну oгнен­ную.

[ Зач. 75. ] Блюд и? те, да не прeзрите ед и? наго [от­] мaлыхъ с и? хъ: глагoлю бо вaмъ, я?ко aнгели и? хъ на небес??хъ вы?ну в и? дятъ лицe Отцa мо­егo небeснаго.

Прiи?де бо Сы?нъ челов??ческiй [взыскaти и] спасти? пог и? бшаго.

Чтo вaмъ мн и? т­ся? А?ще бyдетъ н??ко­ему челов??ку стo овeцъ, и заблyдитъ ед и? на от­ н и? хъ: не остaвитъ ли дeвятьдесятъ и дeвять въ горaхъ и шeдъ и? щетъ заблyждшiя.

и aще бyдетъ обр?сти? ю?, ам и? нь глагoлю вaмъ, я?ко рaдует­ся о нeй пaче, нeже о девят и? десятихъ и девяти? не заблyждшихъ.

Тaко н??сть вoля предъ Отцeмъ вaшимъ небeснымъ, да пог и? бнетъ ед и? нъ от­ мaлыхъ с и? хъ.

А?ще же согр?ш и? тъ къ теб?? брaтъ твoй, иди? и обличи? егo междy тобoю и т??мъ ед и? н?мъ: aще тебe послyшаетъ, прiобр??лъ еси? брaта тво­егo.

aще ли тебe не послyшаетъ, по­ими? съ собoю ещe ед и? наго либо? двa, да при­­ уст??хъ двою? либо? трieхъ свид??телей стaнетъ вся?къ глагoлъ.

aще же не послyшаетъ и? хъ, пов??ждь цeркви: aще же и цeрковь преслyшаетъ, бyди теб?? я?коже язы?чникъ и мытaрь.

[ Зач. 76. ] Ам и? нь [бо] глагoлю вaмъ: ели?ка aще свя?жете на почвы?, бyдутъ свя?зана на небеси?: и ели?ка aще разр?шитe на почвы?, бyдутъ разр?шeна на небес??хъ.

Пaки ам и? нь глагoлю вaмъ, я?ко aще двa от­ вaсъ сов?щaета на земли? о вся?ц?й вeщи, ея?же aще прoсита, бyдетъ и? ма от­ Отцa мо­егo, и? же на небес??хъ.

ид??же бо естa двa либо? трie сoбрани во и? мя моe, тy eсмь посред?? и? хъ.

Тогдa при­­стyпль къ немy пeтръ речe: Гoсподи, колькрaты aще согр?ш и? тъ въ мя? брaтъ мoй, и от­пущy ли емy до сeдмь крaтъ.

Глагoла емy Иисyсъ: не глагoлю теб??: до сeдмь крaтъ, но до сeдмьдесятъ крaтъ седмер и? цею.

[ Зач. 77. ] Сегo рaди уподoбися цaр­ст­вiе небeсное челов??ку царю?, и? же восхот?? стязaтися о словеси? съ рабы? сво­ и? ми.

Начeншу же емy стязaтися, при­­ведoша емy ед и? наго должникa тмoю талaнтъ.

не имyщу же емy воз­дaти, повел?? и? госпoдь егo продaти, и женy егo, и чaда, и вся?, ели?ка им??яше, и от­дaти.

Пaдъ yбо рaбъ тoй, клaняшеся емy, глагoля: гoсподи, потерпи? на мн??, и вся? ти? воз­дaмъ.

Милосeрдовавъ же госпoдь рабa тогo, забудь обиду? егo и дoлгъ от­разреши войти? емy.

Изшeдъ же рaбъ тoй, обр??те ед и? наго [от­] клеврeтъ сво­ и? хъ, и? же б?? дoлженъ емy стoмъ п??нязь: и eмь егo давля?ше, глагoля: от­дaждь ми?, и? мже [ми?] еси? дoлженъ.

Пaдъ yбо клеврeтъ егo на нoз? егo, моля?ше егo, глагoля: потерпи? на мн??, и вся? воз­дaмъ ти.

О?нъ же не не смотря на то, что?ше, но вeдъ всади? егo въ темн и? цу, дoндеже воз­дaстъ дoлжное.

В и? д?в­ше же клеврeти егo бы?в­шая, сжaлиша си? з?лo и при­­шeдше сказaша господ и? ну сво­емy вся? бы?в­шая.

Тогдa при­­звaвъ егo господ и? нъ егo, глагoла емy: рaбе лукaвый, вeсь дoлгъ о?нъ от­безлюден и? хъ теб??, понeже умол и? лъ мя? еси.

не подобa­ше ли и теб?? пом и? ловати клеврeта тво­егo, я?коже и aзъ тя? пом и? ловахъ.

И прогн??вався госпoдь егo, предадe егo муч и? телемъ, дoндеже воз­дaстъ вeсь дoлгъ свoй.

Тaко и Отeцъ мoй небeсный сотвор и? тъ вaмъ, aще не от­пуститe кiйждо брaту сво­емy от­ сердeцъ вaшихъ прегр?шeнiя и? хъ.

[ Зач. 74. ] Въ тoй чaсъ при­­ступ и? ша ученицы? ко Иисyсу, глагoлюще: ктo yбо бoлiй eсть въ цaр­ст­вiи небeсн?мъ.

И при­­звaвъ Иисyсъ отрочa, постaви e посред?? и? хъ.

и речe: ам и? нь глагoлю вaмъ, aще не обратитeся и бyдете я?ко д??ти, не вн и? дете въ цaр­ст­во небeсно­е.

и? же yбо смир и? т­ся я?ко отрочa сie, тoй eсть бoлiй во цaр­ст­вiи небeсн?мъ.

и и? же aще прiи?метъ отрочa таковo во и? мя моe, менe прieмлетъ.

а и? же aще соблазн и? тъ ед и? наго мaлыхъ с и? хъ в??ру­ю­щихъ въ мя?, yне eсть емy, да об??сит­ся жeрновъ осeлскiй на вы?и егo, и потoнетъ въ пуч и? н? морст??й.

Гoре мi?ру от­ соблaзнъ: нyжда бо eсть прiити? соблaзномъ: обaче гoре челов??ку томy, и? мже соблaзнъ при­­хoдитъ.

А?ще ли рукa твоя? либо? ногa твоя? соблажня?етъ тя?, от­с?цы? ю? и вeрзи от­ себe: хорош??йше ти? eсть вн и? ти въ живoтъ хрoму либо? б??дну . нeже дв?? рyц? и дв?? нoз? имyщу ввeржену бы?ти во oгнь в??чный.

и aще oко твоe соблажня?етъ тя?, изми? e и вeрзи от­ себe: хорош??йше ти? eсть со ед и? н?мъ oкомъ въ живoтъ вн и? ти, нeже дв?? о?ц? имyщу ввeржену бы?ти въ геeн­ну oгнен­ную.

[ Зач. 75. ] Блюд и? те, да не прeзрите ед и? наго [от­] мaлыхъ с и? хъ: глагoлю бо вaмъ, я?ко aнгели и? хъ на небес??хъ вы?ну в и? дятъ лицe Отцa мо­егo небeснаго.

Прiи?де бо Сы?нъ челов??ческiй [взыскaти и] спасти? пог и? бшаго.

Чтo вaмъ мн и? т­ся? А?ще бyдетъ н??ко­ему челов??ку стo овeцъ, и заблyдитъ ед и? на от­ н и? хъ: не остaвитъ ли дeвятьдесятъ и дeвять въ горaхъ и шeдъ и? щетъ заблyждшiя.

и aще бyдетъ обр?сти? ю?, ам и? нь глагoлю вaмъ, я?ко рaдует­ся о нeй пaче, нeже о девят и? десятихъ и девяти? не заблyждшихъ.

Тaко н??сть вoля предъ Отцeмъ вaшимъ небeснымъ, да пог и? бнетъ ед и? нъ от­ мaлыхъ с и? хъ.

А?ще же согр?ш и? тъ къ теб?? брaтъ твoй, иди? и обличи? егo междy тобoю и т??мъ ед и? н?мъ: aще тебe послyшаетъ, прiобр??лъ еси? брaта тво­егo.

aще ли тебe не послyшаетъ, по­ими? съ собoю ещe ед и? наго либо? двa, да при­­ уст??хъ двою? либо? трieхъ свид??телей стaнетъ вся?къ глагoлъ.

aще же не послyшаетъ и? хъ, пов??ждь цeркви: aще же и цeрковь преслyшаетъ, бyди теб?? я?коже язы?чникъ и мытaрь.

[ Зач. 76. ] Ам и? нь [бо] глагoлю вaмъ: ели?ка aще свя?жете на почвы?, бyдутъ свя?зана на небеси?: и ели?ка aще разр?шитe на почвы?, бyдутъ разр?шeна на небес??хъ.

Пaки ам и? нь глагoлю вaмъ, я?ко aще двa от­ вaсъ сов?щaета на земли? о вся?ц?й вeщи, ея?же aще прoсита, бyдетъ и? ма от­ Отцa мо­егo, и? же на небес??хъ.

ид??же бо естa двa либо? трie сoбрани во и? мя моe, тy eсмь посред?? и? хъ.

Тогдa при­­стyпль къ немy пeтръ речe: Гoсподи, колькрaты aще согр?ш и? тъ въ мя? брaтъ мoй, и от­пущy ли емy до сeдмь крaтъ.

Глагoла емy Иисyсъ: не глагoлю теб??: до сeдмь крaтъ, но до сeдмьдесятъ крaтъ седмер и? цею.

[ Зач. 77. ] Сегo рaди уподoбися цaр­ст­вiе небeсное челов??ку царю?, и? же восхот?? стязaтися о словеси? съ рабы? сво­ и? ми.

Начeншу же емy стязaтися, при­­ведoша емy ед и? наго должникa тмoю талaнтъ.

не имyщу же емy воз­дaти, повел?? и? госпoдь егo продaти, и женy егo, и чaда, и вся?, ели?ка им??яше, и от­дaти.

Пaдъ yбо рaбъ тoй, клaняшеся емy, глагoля: гoсподи, потерпи? на мн??, и вся? ти? воз­дaмъ.

Милосeрдовавъ же госпoдь рабa тогo, забудь обиду? егo и дoлгъ от­разреши войти? емy.

Изшeдъ же рaбъ тoй, обр??те ед и? наго [от­] клеврeтъ сво­ и? хъ, и? же б?? дoлженъ емy стoмъ п??нязь: и eмь егo давля?ше, глагoля: от­дaждь ми?, и? мже [ми?] еси? дoлженъ.

Пaдъ yбо клеврeтъ егo на нoз? егo, моля?ше егo, глагoля: потерпи? на мн??, и вся? воз­дaмъ ти.

О?нъ же не не смотря на то, что?ше, но вeдъ всади? егo въ темн и? цу, дoндеже воз­дaстъ дoлжное.

В и? д?в­ше же клеврeти егo бы?в­шая, сжaлиша си? з?лo и при­­шeдше сказaша господ и? ну сво­емy вся? бы?в­шая.

Тогдa при­­звaвъ егo господ и? нъ егo, глагoла емy: рaбе лукaвый, вeсь дoлгъ о?нъ от­безлюден и? хъ теб??, понeже умол и? лъ мя? еси.

не подобa­ше ли и теб?? пом и? ловати клеврeта тво­егo, я?коже и aзъ тя? пом и? ловахъ.

И прогн??вався госпoдь егo, предадe егo муч и? телемъ, дoндеже воз­дaстъ вeсь дoлгъ свoй.

Тaко и Отeцъ мoй небeсный сотвор и? тъ вaмъ, aще не от­пуститe кiйждо брaту сво­емy от­ сердeцъ вaшихъ прегр?шeнiя и? хъ.

[ Зач. 74. ] В то время ученики приступили к Иисусу и сообщили: кто больше в Царстве Небесном.

Иисус, призвав дитя, поставил его среди них.

и сообщил: действительно говорю вам, если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное.

итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном.

и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает.

а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской.

Горе миру от соблазнов, потому что надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит.

В случае если же рука твоя либо нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и кинь от себя: лучше тебе войти в судьбу без руки либо без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в пламя вечный.

и в случае если глаз твой соблазняет тебя, оторви его и кинь от себя: лучше тебе с одним глазом войти в судьбу, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную.

[ Зач. 75. ] Смотрите, не ненавидьте никого из малых сих; потому что говорю вам, что Ангелы их на небесах постоянно видят лице Отца Моего Небесного.

Потому что Сын Человеческий пришел взять и спасти погибшее.

Как вам думается? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не покинет ли он девяносто девять в горах и не отправится ли искать заблудившуюся.

и в случае если произойдёт отыскать ее, то, действительно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся.

Тaк, нет воли Отца вашего Небесного, дабы погиб один из малых сих.

В случае если же согрешит против тебя брат твой, отправься и обличи его между тобою и им одним; в случае если послушает тебя, то купил ты брата твоего.

в случае если же не послушает, забери с собою еще одного либо двух, чтобы устами двух либо трех свидетелей подтвердилось всякое слово.

в случае если же не послушает их, сообщи церкви; а вдруг и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытaрь.

[ Зач. 76. ] Действительно говорю вам: чтo вы свяжете на земле, тo будет связано на небе; и чтo разрешите на земле, тo будет не запрещаеться на небе.

Действительно кроме этого говорю вам, что в случае если двое из вас согласятся на земле молить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного.

потому что, где двое либо трое собраны во имя Мое, в том месте Я среди них.

Тогда Петр приступил к Нему и сообщил: Господи! какое количество раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз.

Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз.

[ Зач. 77. ] Посему Царство Небесное подобно царю, что захотел сосчитаться с рабами собственными.

в то время, когда начал он принимать во внимание, приведен был к нему некто, что должен был ему десять тысяч талантов * ; //* Вес серебра.

а как он не имел, чем заплатить, то правитель его приказал реализовать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить.

тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, сказал: правитель! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.

Правитель, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг забыл обиду ему.

Раб же тот, выйдя, отыскал одного из товарищей собственных, что должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: дай мне, чтo обязан.

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и сказал: потерпи на мне, и всё дам тебе.

Но тот не захотел, а отправился и посадил его в темницу, пока не даст долга.

Товарищи его, видев случившееся, весьма огорчились и, придя, поведали правителю собственному всё бывшее.

Тогда правитель его призывает его и говорит: не добрый раб! целый долг тот я забыл обиду тебе, по причине того, что ты упросил меня.

не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, кaк и я помиловал тебя.

И, разгневавшись, правитель его дал его мучителям, пока не даст ему всего долга.

Тaк и Папа Мой Небесный поступит с вами, если не забудет обиду любой из вас от сердца собственного брату собственному согрешений его.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *